Xiaoyu Yu Hao Zhang

Grand-Prix Final 2016: pairs free program fashion review

by FS Gossips • 5 Comments

My fashion review of pairs short program at Grand-prix Final 2016.

Read more →
Share Button

Grand-Prix Final 2016: pairs short program fashion review

by FS Gossips • 3 Comments

My fashin review of pairs short program at Grand-prix Final 2016.

Read more →
Share Button

Grand-Prix Final 2016: review

by FS Gossips • 9 Comments

My review on Grand-Prix Final.

Read more →
Share Button

Cup of China 2016: review

by FS Gossips • 13 Comments

My review on Cup of China 2016.

Read more →
Share Button